Skip to content
Home » 코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! – feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드] | 아스트라제네카

코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! – feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드] | 아스트라제네카

코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! – feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드] | 일일 일반 뉴스

[penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] 살펴보기  [/penci_button]

See also  [이슈 Pick? Pick!] 윤석열 검찰, 야당에 정치인·기자 '고발 사주' 의혹 (2021.09.02) | 정치인

더 관련성 높은 아스트라제네카 뉴스나 기타 뉴스를 볼 수 있습니다. ko.taphoamini.com/wiki 공유

코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! – feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드] 및 관련 이미지 아스트라제네카

코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! - feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드]

코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! – feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드]

아스트라제네카 및 관련 정보

#วัคซีนโคโรนา #ผลข้างเคียงของวัคซีนโคโรน่า #แอสตร้าเซเนก้า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้ว ในที่สุดก็เริ่มฉีดวัคซีนโคโรน่าในเกาหลี! ในฐานะแพทย์ ฉันได้ทำการถามตอบเกี่ยวกับวัคซีน Arona ด้วยตนเอง แม้กระทั่งในหมู่แพทย์! โกโร่ คุณ (แนบลิงก์) E-mail: [email protected] Naver TV Instagram * ความคิดเห็นที่ใส่ร้ายบุคคลอื่น ภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือสีทางการเมืองที่มากเกินไปอาจถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ฉันมีความสุข .

See also  Update 유전자 조작과 GMO – Sciencetimes | 유전자조작
See also  NEW 별똥별 꿈 해몽 20가지. | 별동별

>>> 여기에서 더 흥미로운 정보를 볼 수도 있습니다. ko.taphoamini.com
여기에서 공유

#코로나 #백신 #제발 #이 #정도는 #알고 #맞자 #feat #아스트라제네카는 #왜 #논란일까 #닥터인사이드.

#닥터인사이드,#닥인싸,#의사,#전문의,#코로나 백신,#코로나 백신 부작용,#코로나 백신 효과,#코로나 백신 뉴스,#코로나 백신 한국,#코로나19,#covid19,#예방접종,#아스트라제네카,#화이자,#코로나 예방접종.

코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! – feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드].

아스트라제네카.

여기에서 아스트라제네카에 대한 정보를 찾으시기 바랍니다.
이 콘텐츠를 시청해주셔서 감사합니다

49 thoughts on “코로나 백신, 제발 이 정도는 알고 맞자! – feat. 아스트라제네카는 왜 논란일까? [닥터인사이드] | 아스트라제네카”

 1. 평소건강하고 멀쩡하던 30대 젊은 사람들이 갑자기 백신 맞고 돌연 사망하는경우가 많은거같은데 기사에 자꾸 사망 기사뜨고 몇일전에는 30대 평소 건강하고 멀쩡하던 분이 화이자 1차땐 아무렇지않다가 2차맞고 갑자기 몸이 너무 안좋아져서 타이레놀을 먹었는데도 돌연 사망을 했다는데 사망 사유가 뇌출혈
  찾아보니 코로나백신 부작용 중에 혈전이 생기거나 뇌출혈이 생길수도 있다던데
  어떤 화이자 맞았다는 사람 댓글보니 경험담이 화이자 맞고 누가 심장을 강하게 주무르는것같았다면서 죽다살아났다고 함

  평소 멀쩡하고 건강하던 젊은 사람들이 백신 맞고 죽음의 룰렛처럼 돌연사망 하는것같은데

  평소 몸이 안좋던 사람들이 잘못되면 그러려니 할텐데 평소 건강하고 멀쩡하고 젊은사람들 사망기사가 계속 나니 너무 무서움

  코로나걸려서 죽은사망자수보다 백신맞고 사망한 수가 더 많다고함

  진짜 맞기싫은데 직업상 안맞으면 안되는 분위기라 어쩔수 없이 맞아야됨

  그리고 백신이 시간이 지나면 효과가 줄어들어서 나중에 다시 맞아야된다는데 사실인가요? 그렇다면 그 유효기간이 얼마나 갈까요?

 2. 얀센은 여자들이 맞으면 안좋아서 군인들 대상으로 맞는다고하더군요 얀센은 남자들만 맞는대요 동생이 맞았다는데 1회만 맞았대서 부럽더라구요

 3. 옆나라 일본도 초기에 화이자 1억2천2백만명분 확보해서 편안하게 검증된 화이자 맞는데 이건 무슨 혈전에 항체생성률 70%대 개뽀록 백신 그것도 고르지도 못함 ㅋㅋㅋ 이게 나라냐

 4. 맞고 싶으면 맞고 안맞고싶으면 안맞으면 됨.

  대신 AZ 맞고 큰병걸려도 나라에 치료비 대달라고 징징거리지 말고 ㅇㅇ

 5. 이 세 친구들 백신속에 뭐가 들어 있는지
  정확히 알까?
  코로나백신 특허번호가 060606=666인데.,.ㅠ
  코로나는 생화학무기라는데…ㅠ

 6. 왜 미국 FDA가 승인하지않는 AZ를
  접종시키는지 모르겠다.
  더구나 노르웨이 덴마크는 접종
  영구금지 한다는 AZ를 우리 대한민국
  국민이 맞아야되는지 ….

 7. 백신 맞거나 안맞거나 상세 성분에 대해서는 인지하고 있어야 합니다.
  구글에 아스트라제네카 백신' 화이자 백신' 치고 성분검색 몇분만 해봐도 전문가들이 보는 백신 상세성분과 가이드 등등 다 오픈되 있다. 적합한 연령대와 차단율과 백신실험 참가자의 인종과 성별비율 등등…자신에게 치명적일 수 있는 성분들은 체크하고 궁금하면 찾아서 알아봤으면 좋겠다. 아무것도 모르고 맞고 부작용으로 인과성 파악할려 할때는 이미 늦었다.

 8. 의료진인데 정확하게 말하지않고 어물어물넘어가는게 더의심스럽군
  향후해외여행관련내용도 있으면좋겠음
  예시로 백신여권

 9. 백신 맞는다고 코로나 안걸리는 것도 아니고 어차피 맞아야 하니 복불복 위험을 감수하면서 맞기에는 불안하네요.

 10. 미국에서 화이자 모더나 백신 맞은 이후에 인과관계 확인된바 없이 사망한 사람이 4천명이상이고…
  현재 접종률로 따지면 한국>일본>대만 인데.ㅋㅋ 이 당시에는 일본이 화이자 백신 모두 구매했다며 그전부터 가짜뉴스 뿌리고 다님..
  에혀.. 우리 이러지 맙시다.

 11. 아스트라 제네카 백신 위험하다고 한 사람들은 지금 뭐하고 있을까.. 며칠전에 나도 맞았는데
  영국 같은 경우도. 거의 대부분 아스트라 제네카 백신인데 그전보다 감염자 수가 확연하게 떨어지고 있는데..
  이때부터 계속 이것도 부작용 저것도 부작용이라는 식으로 허위사실 퍼뜨렸지만 실제 큰 부작용으로 인한 사망자는 단1명도 없고 350만명 이상 접종함..
  진짜 난이도 헬이다.

 12. 의사분들이 화이자 부럽다 화이자 영광이다 이런말 너무 쉽게 하시는 것 같네요. 아스트라 제네카 의무로 맞아야 하는 사람들 대놓고 손해보는 느낌 주고 불안 떨게 한다는 생각은 못하나요? 객관적인 정보 비교까지는 좋은데 생명과도 관련 있는 백신 문제를 너무 장난 같이 다루시는 것 같아요.

 13. 그런데 한사람에게 몇cc
  맞는건가요? cc가아니고
  더적은 용량이라도
  정확히 양을얼마나 맞게
  되는지요?
  한병으로 6명 맞춘다더니
  12명맞춘다는데.
  효과가 있는걸까요?

 14. 세계적인 바이러스 학자 Dr. Geert Vanfen Bossche 가 코로나 바이러스가 글로벌 재앙을 초래할 것이라고 강력하게 경고했다.
  코로나 바이러스 백신이 바이러스 면역회피를 일으켜 조용하고 해를 끼치지 않는 바이러스들을 통제할수 없는 괴물로 변형 시킬것이라고 경고
  Bossche는 세계보건기구(WHO)에게 코로나바이러스 백신 접종을 즉각 중단하라고 촉구
  그러지 않으면 더 강력하고 전염성이 빠른 변이 코로나 바이러스가 궁극적으로 집단적 살인을 초래할 것이라고 말했다.
  (면역회피는= DNA 변이를 일으킨 바이러스가 인체의 면역체계를 속이는 현상)
  이미 초기 면역회피 변이 바이러스가 나타났다고 함
  코로나 바이러스의 변이 속도에 대해 백신학의 기본적인 원칙 내용으로 의과대학교 신입생에게 가르치는 예방백신에서는 펜데믹처럼 인구가 이미 높은 감염역을 가진 바이러스에 노출된 상황에서는 절대로 사용하면 안된다고 함
  그래서 이미 변이 바이러수 나타났고 코로나 바이러스의 변이 속도가 백신 만드는 속도를 훨씬 추월했다고 함
  https://www.youtube.com/watch?v=-xgiramthLY

  세계적인 면역학자 서울대 교수가 전하는 백신의 자세한 설명은 아래의 주소로 들어가셔서 유튜브 방송을 보세요.
  https://www.youtube.com/watch?v=QHSzzlnrlWw

  독일의 세계적인 백신과 면역학 학자는 백신을 맞지 말라고 경고했다.
  백신 맞으면 인간의 선천적인 유전자 DNA,RNA를 파괴시켜 선천적인 면역력을 제거하고 오직 코로나 면역력만을 가진 유전자 지도를 만든다고 발표
  선천적인 면역력은 바이러스 뿐만 아니라 병원세균들도 이겨내고 각종 질병(당뇨,고혈압, 심장질환, 폐질환,뇌질환 등 모든 질병)에 대한 저항하고 견뎌내는 면역력도 유전자 지도에 기록되어 있는데 백신이 선천적인 유전자 게놈지도를 완전히 파괴하여 기저 질환으로 죽는다
  한번 파괴된 선천적인 면역력 유전자 지도는 복구가 안된다고 함

  당신이 이미 코로나 면역 항체가 생겼다면 백신을 맞으면 죽을수도 있다
  한국산 KF94 마스크도 바이러스를 걸러내지 못합니다
  지하철 타고 다녔으면 이미 무증상으로 코로나 감염이 되어 항체가 생겼을수도 있습니다
  항체가 생긴 당신이 백신을 접종하면 죽을수도 있다.

  백신이 만드는 면역항체는 어떤 것인지 밝혀진적이 있나요?
  이미 감염되어 잠복기를 넘겨 코로나 면역항체가 생긴 선천적인 면역과 백신이 만드는 코로나 면역항체 중에 어떤게 나을까요?
  백신이 투여되면 선천적인 면역항체를 파괴하고 백신이 따로 코로나 면역항체를 만들면서 싸우며 전쟁이 일어나서 선천적인 면역 항체를 이미 보유한 사람들은 죽을수도 있다는 겁니다.
  방역당국은 이미 코로나 항체가 발생한 사람들을 위하여 항체가 생겼는지 검사부터 하고나서 백신 접종을 맞아야 하는 사람들을 따로 구분해야 하는게 원칙입니다.
  이미 코로나 면역항체가 생긴 사람도 무조건 백신을 접종하여 백신이 만드는 면역항체를 만들어야 한다는 주장이 어딘지 모르게 개수작이 들어간 꼬룸한 수작이라는 것이지요.

  나는 못난 사람이 되겠소
  왜냐면 나는 코로나 면역력을 높이려고 운동을 하여 체력을 높이고, 몸속의 질환들을 모두 정상으로 고쳐 놓았으며, 바이러스 거르지 못하는 마스크 착용하고 1년이 넘도록 지하철을 타고 다녔으니 이미 코로나 무증상으로 감염되었고 잠복기 무사히 지나 코로나 면역 항체가 몸속에 생겼을 터인데 새로운 항체를 만들려고 백신 접종을 하면 백신의 면역력과 기존의 선천적인 면역력이 싸우다가 남들보다 데미지가 커서 죽을수도 있다는 생각을 하기 때문에 백신접종 하지 않을 작정이다.
  혹시 정부에서 아니 방역당국에서 코로나에 대한 면역 항체가 생겼는지 검사하고 코로나 면역항체가 생긴 사람은 백신접종 하지 않아도 된다고 공시를 하면 코로나 면역 항체 유무 검사를 받고 항체가 존재하지 않으면 그때는 나도 백신 접종을 할수도 있다.
  이미 코로나 면역 항체가 생긴 사람을 확인해 보지도 않고 모든 사람이 아제백신 접종해야 된다고 하면 나는 산으로 들어가서라도 백신 접종을 피할 것이다.
  이놈의 문재인 정부는 해결 방법과 순서를 무시하고 무조건 백신을 맞아야 한다고 하는 것은 군사정부 독재보다 더한 최악의 독재를 하는 것으로 역사책에 기록 될것이다.
  https://www.youtube.com/watch?v=mLJlQmy1XGo

  뉴욕타임스 ::미국 보건당국은 아스트라제네카 백신 실험결과에 의문을 제기
  https://www.nytimes.com/2021/03/23/business/astrazeneca-vaccine-questions.html?smid=url-share

 15. 코로나주사맞고 물을만이마시고 몸을편헤쉬고 잠을 푹만이 자고 음식도 영양 골고루먹고 하면 빨리회복된다네요 너뮤걱정안헤도 될것같읍니더

 16. 독감 맞을때 몸이 열나고 아프면 코로나백신맞을때 열나고 아픈데요 독감때 괜잔어서면 코로나주사도 괜잔게 넘어갑니다

 17. 불안 안해도됩니아 맞어보세요 괜잖아요 약은 ㄷ 똑같아요 우리언니 형부는 화이자맞은는데요 다 똑같에요

 18. 저는 73세입니다 14일전에 제네카 주사맞은는데요 맞는날 약간 팔만좀뻐건하고요 3일정도팔이약간 불편하고 그다음은 아무렇치안아요 사람 나릅입니다

 19. 영국에선 아스트라제네카 백신을 보관상의 이유로 거동이 불편한 노인들에게 접종했습니다. 영국의 일일 코로나 사망자도 대부분 노인인데 1월에 2000명대였던 것이 지금은 200명대로 줄었고 아스트라제네카 백신 덕분으로 밝혀지고 있습니다. 이론적으로는 아스트라제네카 백신은 1차-2차 접종이 모두 끝나야 면역이 완성된다고 하지만 지금 영국에선 아직 2차 접종까지 간 인원이 얼마 되지 않는데도 벌써 엄청난 효과를 보고 있어 2차접종이 완료되면 사실상 코로나 종식까지도 가능한 거 아니냐는 얘기도 나오고 있습니다. 이게 바로 그렇게 언론들이 못 잡아 먹어 난리인 아스트라제네카 백신입니다.

 20. 아스트라제네카 백신 맞은 1인입니다. 저희 기관에선 기관장부터 시작해서 7000여 임직원이 한 명도 예외없이 전부 다 아스타라제네카 백신을 맞았습니다. 저희 기관에서 심각한 부작용은 없었고 하루고생한 사람이 반? 전혀 아무런 증상이 없던 사람도 있고 이틀 고생한 사람도 일부 있었지만 매우 소수였습니다. 아스트라제네카 백신도 항체 생성률은 99%이상이며 최근 미국임상에선 코로나 감염의 원천 방어는 80%, 중증으로 가는 것을 막는 효능은 100%로 알려져 화이자나 모더나와 사실상 완전 동급입니다. 다만 2차접종까지 간격이 좀 길어서 화이자보다 답답한 면이 좀 있기는 합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published.